ناصر آسمانی


سمت سازمانی:مدیر آمار و فناوری اطلاعات

  • http://ict.sarabums.ac.ir/PChart/15/1/