مهدی فرامرزی


سمت سازمانی:مسئول فناوری اطلاعات

  • http://ict.sarabums.ac.ir/PChart/15/2/