معرفی شهرستان سراب 
موقعيت جغرافيايي شهرستان سراب :
       شهرستان سراب با مساحت 3560كيلومترمربع درجنوب شرقي استان آذربايجان شرقي واقع گرديده است.اين شهرستان ازشمال به شهرستان هاي مشكين شهروهريس – ازشرق به استان اردبيل – ازجنوب به شهرستان ميانه و ازغرب به شهرستان بستان آباد محدوداست. ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا 1650متر مي باشد.مساحت شهرستان سراب 6/7درصدكل مساحت استان راتشكيل مي دهدكه ازاين لحاظ دررده ششم قرار دارد. براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي دوبخش (مركزي ومهربان) 9 دهستان و4 نقطه شهري به نامهاي سراب- مهربان- شربيان ودوزدوزان مي باشد.تعدادآباديهاي داراي سكنه شهرستان 128مي باشد.
      جمعيت شهرستان سراب طي 20سال گذشته از نظر تحولات داراي دو وضعيت متفاوت بوده در بين سالهاي 1355تا 1365 حدود11360نفربه جمعيت شهرستان افزوده شده وداراي نرخ رشدجمعيت مثبت سالانه 2/5بوده و در سالهاي 1365تا 1375تعداد12612 نفرازجمعيت آن كاسته شده است وداراي نرخ رشد1/8- بوده است .