رییس دانشکده
دکتر علیرضا ابهری

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی تبریز


آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43222703-041