فرم ها

عنوان لینک دانلود
گواهی سوابق خدمت (مربوط به ابلاغ همکاران IT)  PDF , DOC
فرم رزومه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی سراب(مربوط به ابلاغ همکاران IT) PDF , DOC
 فرم امتیازبندی همکاران فن آوری اطلاعات (مربوط به ابلاغ همکاران IT) PDF , DOC
فرم آمار سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای مربوطه PDF , DOC
فرم اطلاعات سخت افزاری DOC