بخشنامه ها

عنوان لینک دانلود
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت PDF
جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه PDF , XLSX
حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)(ابلاغیه وزارت ) PDF
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی PDF , DOC
بخشنامه نحوه تهیه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 2) PDF
شرایط کلی استاندارد وب سایتهای دانشگاه PDF , DOC