دستورالعمل ها

عنوان لینک دانلود
راهنمای استفاده از سرویس استعلام هویت واستعلام بیمه های درمانی کل کشور PDF
راهنمای تبادل داده با سپاس (نسخ دارویی داروخانه ) PDF
راهنمای تبادل داده با سپاس (داده پیام تجویزگر دارو) PDF
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک PDF
 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علمی PDF
نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص PDF
نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش های تشخیصی و درمانی PDF
نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحدهای پشتیبانی PDF
نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش های تشخیصی و درمانی PDF
نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی PDF
راهنمای گام به گام استفاده از داشبوردهای اطلاعاتی مبتنی بر سپاس PDF