معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن
ناصر آسمانی مدیر IT  
مهدی فرامرزی مسئول IT 43239286
نگین بهنیا کارشناس IT 43229981
جواد اندیشناک کارشناس IT 43239286