شرح وظایف مدیر آمار و فناوری اطلاعات


شرح وظایف:
 1.  هدایت و سرپرستی وظایف محوله به کارکنان واحد تحت مدیریت
 2.  هماهنگی برنامه های واحد تحت مدیریت با خط مشی سازمان
 3.  ارتقاء کارآیی واحد تحت مدیریت در زمینه های فن آوری اطلاعات
 4.  ارایه نظریه های مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده به مراجع ذیربط
 5.  بررسی تقاضاهای خرید سخت افزار
 6.  بررسی تقاضاهای خرید نرم افزارهای کاربردی
 7.  طراحی برنامه های توسعه فن­آوری اطلاعات در سازمان
 8.  پیش بینی نیازهای سازمان در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز واقدام در جهت تأمین آنها
 9.  اظهار نظر در خصوص سیستم ها و برنامه های نرم افزاری کاربردی در حوزه اداری، بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و سایر حوزه های سازمانی مرتبط
 10.  طراحی فرایندهای اجرایی مرتبط با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم­ افزاری و شبکه فنآوری اطلاعات سازمان
 11.  نظارت بر کاربرد مناسب فنآوری اطلاعات در سازمان
 12.  اجراء و بکارگیری آخرین یافته های فنآوری اطلاعات در سازمان
 13.  پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فنآوری اطلاعات و برنامه­ ریزی در این زمینه در سازمان
 14. برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
 15.  شرکت در کمیسیونها، سمینارها وکنگره های مرتبط با فنآوری اطلاعات
 16.  اظهار نظر در خصوص قرار داد واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط با IT به بخش خصوصی
 17.  نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه در زمینه فنآوری اطلاعات
 18.  نظارت بر فعالیتهای کارکنان واحد تحت مدیریت
 19.  ارزیابی فعالیتهای کارکنان واحد تحت مدیریت
 20.  تهیه و ارائه گزارشات مورد لزوم به مقامات بالاتر
 21. تعیین خط مشی، سیاستگذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری در جهت نیل به نظام مطلوب آماری
 22. تصویب راهبردهای کلان در حوزه آمار
 23. سازماندهی و ارتقای نظام آماری دانشگاه
 24. تعیین وایجادساختارمدیریتی نظام آماری
 25. بررسی وتصویب برنامه های کوتاه مدت وبلندمدت فعالیتهای آماری
 26.  پیگیری و انجام سایر امور محوله