آخــرین اخــبار 

 
 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

راه اندازی سامانه تردد و حضور و غیاب

راه اندازی سامانه تردد و حضور و غیاب دانشکده علوم پزشکی سراب
1397/09/17
تعداد بازدید:213

    سامانه تردد
    سامانه پرسنلی